Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Κρεοπωλεία και ταμειακές μηχανές

Τα κρεοπωλεία και οι  επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, με τμήμα κρεοπωλείου, πρέπει να διαθέτουν εκτός από ζυγιστική μηχανή αυτοκόλλητης ετικέτας που εκδίδει αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες, στις οποίες εκτός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή), πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η καταγωγή - προέλευση του πωλούμενου κρέατος, και ταμειακή μηχανή με τις αντίστοιχες περιγραφές, όπως καθορίζεται από το ν. 4492/2017 και την ΚΥΑ1384/41923 που δημοσιεύτηκε στις 28.03.2018 ΦΕΚ 1127 έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω : 
Στην κάθε απόδειξη θα πρέπει να αναγράφεται ανά είδος που πωλείται,
α) το είδος κρέατος β) η χώρα καταγωγής γ) το βάρος δ) η τιμή μονάδας και  ε) η αξία.

Οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα έκδοσης μηνιαίας αναφοράς των πωληθέντων ειδών η οποία θα πρέπει να διατηρείται για 3 χρόνια από την ημερομηνία πώλησης.
Όταν υπάρχει εμπορική εφαρμογή συνδεδεμένη με τη ζυγιστική, τότε θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για άντληση πληροφοριών για επιτόπιο έλεγχο.
Πιο αναλυτικά, βάσει της ΚΥΑ1384/41923/28.03.2018, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, κατά τη λιανική πώληση κρέατος:
α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήμανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.
β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 4 και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
γ) Διατηρούν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και των προϊόντων του και θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών τη μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή.
δ) Έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).
ε) Αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του άρθρου 4 σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες - βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφάγιου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.
στ) Διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή – προέλευση του κρέατος, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησής του, καθώς και των ετικετών των σφάγιων του βοείου κρέατος που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέχρι εξάντλησης των αντίστοιχων αποθεμάτων.
ζ) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης των προϊόντων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 (όπως τιμολόγια) τις ενδείξεις περί καταγωγής – τόπου προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.
η) Αν διαθέτουν τρία (3) ή και περισσότερα υποκαταστήματα, εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης της επιχείρησης.
                  Απόσπασμα από το ΦΕΚ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Οκτωβρίου 2017    ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 156

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4492
Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων
αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
……………………………………………………………………..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ,
ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ
Άρθρο 9
Υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής -προέλευσης στο κρέας
Οι επιχειρήσεις, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου,
οι οποίες απασχολούνται με τη λιανική πώληση προ-
συσκευασμένου ή μη νωπού κρέατος, διατηρημένου
με απλή ψύξη και κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών,
χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και
κιμά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιμων μερών του κρέ-
ατος, πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με
την επισήμανση καταγωγής – προέλευσης στο κρέας,
όπως αυτές κάθε φορά προβλέπονται στην ενωσιακή
και εθνική νομοθεσία, υποχρεούνται να:
α) Αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής
ή τις χώρες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής
νοείται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής
νοείται η χώρα σφαγής, στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό πουχρησιμοποιούν, όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές, Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας - ΑΔΗΜΕ, Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη
Σήμανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΔΣ, ολογράφως ή με συ-
ντομογραφία, καθώς και το βάρος των πωλούμενων
ποσοτήτων. Ο όρος «καταγωγή» χρησιμοποιείται μόνο
για το κρέας που λαμβάνεται από ζώα τα οποία έχουν
γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί και, ως εκ τούτου, παρα-
χθεί εξ ολοκλήρου, σε ένα μόνο κράτος - μέλος ή τρίτη
χώρα. Στην ειδική περίπτωση του κρέατος βοοειδών
«ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών» μπορεί να ανα-
γραφεί αντί των χωρών εκτροφής η ένδειξη «ελληνικής
εκτροφής άνω των 5 μηνών».
β) Θέτουν υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών
τη μηνιαία εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Ζ» ειδών κατά
περίπτωση από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό
που χρησιμοποιούν, καθώς και την εκτύπωση δελτίου
αναφοράς «Χ» ειδών κατά περίπτωση. Η εκτύπωση της
αναφοράς «Ζ» ειδών πριν από το τέλος του μήνα επι-
τρέπεται εφόσον η επιχείρηση προβεί προηγουμένως
σε εκτύπωση των προ του μηδενισμού κινήσεων που
δεν αποτυπώνονται σε προηγούμενη εκτύπωση (έκδο-
ση δελτίου αναφοράς ειδών «Χ» από την έκδοση του
προηγούμενου δελτίου αναφοράς «Z»).
γ) Προγραμματίσουν, στην περίπτωση ταμειακών μηχανών,τα είδη στην ταμειακή μηχανή και ο χειριστής να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος κάθε πωλούμενου προϊόντος.Αν η εν λόγω ταμειακή μηχανή δεν αναγνωρίζει ζυγιζόμενα είδη, ο χειριστής υποχρεούται
να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος για το
κάθε πωλούμενο είδος στον αντίστοιχο κωδικό είδους.
Σε όσες επιχειρήσεις υπάρχει εφαρμογή εμπορικής δι-
αχείρισης που καθοδηγεί το φορολογικό ηλεκτρονικό
μηχανισμό, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μπορεί να ανα-
ζητούν πληροφορίες κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου
ελέγχου από αυτή.
δ) Διατηρούν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία πώ-
λησης του κρέατος τη μηνιαία εκτύπωση αναφοράς «Ζ»
ειδών που προκύπτει από το φορολογικό ηλεκτρονικό
μηχανισμό που χρησιμοποιούν. Για την τήρηση των υπο-
χρεώσεων του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται οι
έλεγχοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ)
882/2004, (ΕΕ) 931/2011 και (ΕΕ) 1337/2013.